Alexia
  93.757.93.06
  administracio@mdlourdes.cat
   C/Ramon LLull, 5. Mataró.
Caràcter propi<< tornar
L'escola va ser fundada l'any 1906 per les Germanes de la Misericòrdia de Moissac (França).Aquesta congregació va ser a la vegada fundada per Madame Gényer, d'origen aristocràtic i que va dedicar la seva vida a l'atenció dels pobres i desvalguts.
  
Els fonaments de la seva obra és la misericòrdia: veure, comprendre, estimar i acompanyar. Valorem la senzillesa, la humilitat i la proximitat per adreçar-nos als nostres alumnes i les seves famílies.
 
  • El nostre col·legi és una escola cristiana, i té la finalitat de promoure el ple desenvolupament de la personalitat dels alumnes, és a dir, l’educació integral.
  • El Col•legi Mare de Déu de Lourdes busca el desenvolupament integral de les persones des del missatge i els valors de l'Evangeli i té la seva arrel i es fonamenta en l'experiència educativa de Madame Gényer i de les Germanes de la Misericòrdia de Moissac.
  • És en aquesta experiència que s'inspiren els principis i criteris d'actuació:
– És popular, lliure i oberta a totes les classes socials, tot donant preferència als més necessitats.
– Col•loca l'alumne en el centre del procés educatiu i promou la seva formació integral d'acord amb una concepció cristiana de la persona, de la vida i del món.
– Cultiva un ambient de família que educa.
– Destaca la personalització de les relacions educatives mitjançant la presència dels educadors enmig dels alumnes.
– Dóna preferència a les necessitats de la zona.
– Afavoreix la participació corresponsable de tots els membres de la Comunitat.
 
  • Volem que tinguin una actitud positiva davant de totes les situacions. Que no s’enfonsin davant un problema, i que siguin capaços de sobreposar-se i treure’n aspectes que poden ser positius pel seu desenvolupament maduratiu.
  • Volem que els nostres alumnes acabin l’escola essent uns nois i noies amb actitud crítica i respectuosa, tolerants amb les idees dels altres, i que els permeti ser uns bons ciutadans.
  • La proposta religiosa és la pròpia de l’Església Catòlica i tindrà sempre el caràcter d’un oferiment respectuós envers la llibertat de tots els alumnes, mestres i famílies.
 
  • Assumeix la realitat sociocultural de Catalunya i el compromís de servei al poble. L’assumpció de la realitat sociocultural de Catalunya i el compromís de servei al poble són, també, expressió concreta de la identitat cristiana i de la vocació evangelitzadora de la nostra escola.
  • La nostra escola és oberta a tothom qui desitja l’educació que s’hi imparteix, defuig qualsevol discriminació i s’ofereix a la societat com una comunitat en la qual tothom és acceptat i tothom pot dialogar, escoltar i ser escoltat, i tots els qui hi participen se’n poden sentir corresponsables.
  • En el marc de la llibertat d’elecció de centre, els pares que sol·liciten plaça per a llurs fills en la nostra escola coneixen el seu projecte educatiu i hi estan d’acord. El projecte educatiu explicita l’oferta de formació pròpia de l’escola, que inclou els ensenyaments de caràcter religiós, en el respecte a les diverses creences i opcions religioses de les famílies. Les pràctiques de caràcter confessional tenen caràcter voluntari per als alumnes que no han triat l’escola.
 
Expressem el compromís de formar ciutadans i ciutadanes íntegres i crítics…
 
… que prioritzin les relacions personals, l’esperit de família, una escola propera.
… que adquireixin l’ús de les noves Tecnologies i l’aprenentatge multilingüe en el procés d’ensenyament i aprenentatge.
… que estimin les tradicions i els costums arrelades a la cultura i fer del país.
… que respectin i gaudeixin de la natura
… que s'obrin a la ciutat i tot el que els ofereix i participin de forma activa en el seu teixit associatiu
… que siguin creatius i sensibles als moviments artístics i musicals, al teatre, al cinema, etc..
… que assumeixin com a propis els valors que contribueixen a fomentar una societat amb igualtat d'oportunitats per a tothom, basant-se en la concepció cristiana de la persona, la vida i el món.
 
 
SECCIONS LEGALS
Avís legal
Polítiques de protecció de dades i privacitat
Dades personals
93 757 93 06
Carrer de Ramon Llull, 5 - 08302 - MATARÓ
administracio@mdlourdes.cat