Alexia
  93.757.93.06
  administracio@mdlourdes.cat
   C/Ramon LLull, 5. Mataró.
Estatuts AMPA<< tornar
Estatuts AMPA


Pots accedir al estatuts en format pdf clicant (+)


ESTATUTS DE L’ASSOCIACIÓ DE PARES i MARES D’ALUMNES
DEL COL—LEGI MARE DE DÉU DE LOURDES DE MATARÓ
ÍNDEX
Capítol I. …………………………………………………………………………………………………………………………………Pàg. 2
Denominació, objecte, domicili i àmbit
Capítol II. ………………………………………………………………………………………………………………………………..Pàg. 3
Socis
Capítol III…………………………………………………………………………………………………………………………………Pàg. 4
L'Assemblea General
Capítol IV. ……………………………………………………………………………………………………………………………….Pàg. 5
La Junta Directiva
Capítol V…………………………………………………………………………………………………………………………………. Pàg. 7
El/la president/a i el/la vicepresident/a
Capítol VI. ……………………………………………………………………………………………………………………………….Pàg. 7
El/la tresorer/a i el/la secretari/a
Capítol VII………………………………………………………………………………………………………………………………..Pàg. 8
El procés electoral
Capítol VIII……………………………………………………………………………………………………………………………….Pàg. 9
Les comissions o grups de treball
Capítol IX…………………………………………………………………………………………………………………………………Pàg. 9
La continuïtat escolar
Capítol X……………………………………………………………………………………………………………………………….. Pàg. 10
El règim econòmic
Capítol XI………………………………………………………………………………………………………………………………. Pàg. 11
El règim disciplinari
Capítol XII……………………………………………………………………………………………………………………………… Pàg. 11
La dissolució
– 2 –
Capítol I. Denominació, objecte, domicili i àmbit
Article 1r.
1. La denominació de l'Associació és la d’Associació de Pares i Mares d'Alumnes del Col—legi Mare de Déu de
Lourdes. Està constituïda a la població de Mataró i es regeix per aquests Estatuts, per la Llei Orgànica 1/2002, de 22
de març, Reguladora del Dret d’Associació (B.O.E. 73, de 26 de març., la Llei Orgànica 8/1985, de 3 de juliol, del Dret a
l'Educació, el Decret 202/1987, de 19 de maig, del Departament d'Ensenyament i les restants disposicions d'aplicació i,
subsidiàriament, per la Llei 7/1997, de 18 de juny, d'Associacions (D.O.G.C. 2423, d'1 de juliol.
2. L’Associació no té ànim de lucre. Aquesta té una durada per temps indefinit i el seu funcionament és democràtic.
Article 2n.
1. L'Associació assumeix els objectius següents:
a. Col—laborar amb l’entitat titular del Centre Col—legi Mare de Déu de Lourdes (endavant “Centre”), els professors i els
alumnes, en la formació integral dels alumnes, segons els principis que inspiren l’educació cristiana, el mètode i l’estil
pedagògic propi de l’escola, tal i com es reflecteix en el Caràcter Propi del col—legi.
b. Donar suport i assistència als membres de l'associació i, en general, als pares i els tutors, els professors i els
alumnes del centre i els seus òrgans de govern i de participació, en tot allò que fa referència a l'educació dels seus fills i,
en general, de tots els alumnes matriculats al centre.
c. Promoure la representació i participació dels pares i mares dels alumnes en la gestió del Centre, a través del Consell
Escolar i altres òrgans col—legiats.
d. Assistir els pares i mares dels alumnes en l'exercici del seu dret a intervenir en el control i la gestió del centre quan
sigui sostingut amb fons públics.
e. Facilitar la col—laboració del Centre en els àmbits social, cultural, econòmic i laboral de l'entorn.
f. Col—laborar en les activitats educatives del Centre i cooperar amb el Consell Escolar en l'elaboració de directrius per a
la programació d'activitats complementàries, extraescolars o de serveis.
g. Promoure les activitats de formació de pares i mares, tant des del vessant cultural com de l'específic de
responsabilització en l'educació familiar, així com l’orientació psicològica, vocacional i social dels alumnes.
h. Completar la formació cultural i moral dels alumnes amb activitats extraescolars: culturals, artístiques i esportives, i
l’ensenyament pràctic dels valors religiosos i civils.
i. Promoure activitats destinades als alumnes que finalitzin els estudis en el Centre, orientades a la continuació dels
seus estudis i/o a la seva inserció en el món laboral.
j. Vetllar per una educació cristiana dels alumnes i pel foment dels valors cristians.
k. Col—laborar amb el Centre perquè disposi dels mitjans materials necessaris per el millor desenvolupament de la seva
especial i concreta funció educadora.
l. Mediar entre els pares dels alumnes i el Centre, si així ho requereixen qualsevol de les parts.
m. Dotar anualment a la previsió de comptes d’un fons que es destinarà a l’escolarització dels alumnes afectats pels
supòsits que descriu el Capítol IX d’aquests estatuts.
n. Dur a terme les accions pertinents per tal d’assolir els objectius esmentats.
– 3 –
2. Les activitats de l’Associació tindran sempre caràcter de cooperació i col—laboració, sense que pertorbin la marxa de
les tasques escolars del Col—legi, ni pressuposin cap mena d’interferència en les tècniques pedagògiques o en el seu
sistema educatiu.
3. Per aconseguir aquests objectius, l’Associació:
a. Col—laborarà i, si s’escau, s’agruparà amb altres associacions en la defensa i promoció dels drets, els deures i les
accions que garanteixin el legítim dret dels pares i mares a la lliure elecció del Centre Educatiu dels seus fills, la igualtat
d’oportunitats i el Caràcter Propi, inspirat en l’educació que volen per als seus fills.
b. Recolzarà les accions realitzades per la Direcció del Centre davant les autoritats i Organismes Oficials quan la Junta
Directiva, la Direcció del Col—legi i el Consell Escolar considerin aconsellable la seva intervenció.
c. Compartirà responsabilitats amb els altres estaments del Centre a través dels Òrgans de Participació pertinents,
segons el que determini el reglament de règim intern del Centre. (veure annex)
Article 3r.
El domicili de l'Associació queda fixat al número 5 del carrer Ramon Llull, i el seu àmbit d'activitats principals se
circumscriu fonamentalment a Catalunya.
Capítol II. Socis
Article 4t.
1. Poden ser socis de l'Associació els pares i mares, tutors, representants legals o bé qui ostenti la pàtria potestat dels
alumnes matriculats en el Centre que manifestin la seva voluntat de pertànyer com a tals a l'entitat, i que contribueixin a
sostenir-la amb les quotes a què es refereixen els articles 5è i 6è d'aquests Estatuts.
2. La pertinença a l’Associació implica el consentiment exprés que les dades del soci obrin en poder de l’Associació i es
tractin segons el que estableix la legislació en matèria de protecció de dades. Per exercir els drets que contempla la Llei
Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, els socis s’hauran de dirigir, per
carta certificada al president de la Junta Directiva, al domicili de l’Associació, adjuntant fotocòpia del DNI.
3. L'admissió dels socis és facultat de la Junta Directiva, que l'acorda un cop els qui la sol—liciten han acreditat reunir les
condicions esmentades a l’article 4rt.1.
4. La Junta Directiva, pot resoldre negativament sol—licituds d’admissió com a membres de l’Associació i, fins i tot,
acordar la baixa dels socis que cregui oportú o convenient. Les resolucions de baixes, hauran de ser motivades i
argumentades dins les deliberacions de la Junta Directiva i seran acordades pel vot favorable de les dues terceres parts
dels vots del membres integrants de la Junta i ser ratificades per l’Assemblea.
Article 5è.
1. Són drets dels socis:
a. Participar en les activitats de l’Associació, intervenir en les Assemblees Generals, exposar queixes i suggeriments a
la Junta Directiva.
b. Tenir veu i vot a les Assemblees Generals (tot seguint l’ordre del dia).
c. Elegir i ser elegits membres de la Junta Directiva.
d. Tenir un exemplar dels Estatuts vigents.
e. Consultar els llibres de l'Associació a través dels òrgans de representació i en els termes que preveu la Llei Orgànica
15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.
2. Són deures dels socis:
a. Compartir els objectius de l’Associació i col—laborar per aconseguir-los.
– 4 –
b. Contribuir al sosteniment de l’Associació amb el pagament de quotes, derrames i altres aportacions econòmiques
fixades pels Estatuts i aprovades d’acord amb aquests. L’incompliment d’aquest punt portarà implícita la pèrdua dels
seus drets com a soci.
c. Acatar i complir els acords adoptats per l'Associació a través dels seus diferents òrgans de govern, a fi d'assolir de la
millor manera possible els objectius de l'Associació.
d. Complir la resta d’obligacions que resultin de les disposicions estatutàries.
Article 6è.
Els socis poden ser donats de baixa de l'Associació per algun dels motius següents:
1. Renúncia voluntària comunicada per mitjà d'un escrit adreçat al president.
2. Pèrdua de la condició de pare / mare d'alumne, de la pàtria potestat ó de la representació legal.
3. Falta de pagament de la quota vàlidament acordada (poden ser readmés un cop regularitzada la seva situació previ
acord de la Junta Directiva).
4. Ús de l'Associació o de la condició de soci amb finalitats alienes a les assumides estatutàriament per l'entitat.
5. Per resolució de la Junta Directiva a què es refereix l’article 4rt.
6. Quan la baixa obeeix als motius exposats en els punts 3, 4 i 5, és preceptiva l'obertura d'un expedient en què s'ha de
donar audiència al/a la soci /sòcia.
7. L'acord de baixa és adoptat per la Junta Directiva. El/la soci/sòcia hi pot recórrer davant l'Assemblea General en el
termini de quinze dies hàbils comptats a partir de l'endemà d'aquell en què li ha estat notificat l'acord, mitjançant un
escrit adreçat al President de la Junta Directiva. L’Assemblea serà convocada en un termini no superior a tres mesos.
Capítol III. L'Assemblea General
Article 7è.
1. L'Assemblea General és l'òrgan sobirà de l'Associació; els seus membres en formen part per dret propi i
irrenunciable.
2. Els membres de l'Associació, reunits en Assemblea General legalment constituïda, decideixen per majoria els
assumptes que són competència de l'Assemblea.
3. Tots els membres queden subjectes als acords de l'Assemblea General, incloent-hi els absents, els qui en discrepen i
els presents que s'han abstingut de votar.
Article 8è.
L'Assemblea General té les facultats següents:
1. Modificar els Estatuts.
2. Elegir i separar els membres de l'òrgan de govern i controlar-ne l'activitat.
3. Aprovar el pressupost anual i la liquidació de comptes anuals, i també adoptar els acords per a la fixació de la forma i
l'import de la contribució al sosteniment de les despeses de l'Associació i aprovar la gestió feta per l'òrgan de govern.
4. Acordar la dissolució de l'Associació.
5. Incorporar-se a altres unions d'associacions o separar-se'n.
6. Sol—licitar la declaració d'utilitat pública.
7. Aprovar el reglament de règim intern, si s’escau.
8. Acordar la baixa o la separació definitiva, amb un expedient previ, dels/de les socis/sòcies.
9. Conèixer les sol—licituds presentades per a ésser soci o sòcia, i també les altes i les baixes d’aquests/aquestes per
una raó distinta a la de la separació definitiva.
10. Resoldre sobre qualsevol altra qüestió que no estigui directament atribuïda a cap altre òrgan de l'Associació.
La relació de les facultats que es fa en aquest article té un caràcter merament enunciatiu i no limita les atribucions de
l'Assemblea General.
– 5 –
Article 9è.
1. L'Assemblea General es reuneix en sessió ordinària com a mínim un cop l'any, dins del darrer trimestre de l’any
natural.
2. La Junta Directiva pot convocar l'Assemblea General amb caràcter extraordinari sempre que ho consideri convenient.
A més, ho ha de fer quan així ho sol—liciti un nombre d’associats no inferior al 5%; en aquest cas, l'Assemblea ha de
tenir lloc dins el termini de trenta dies a comptar de la sol—licitud.
Article 10è.
1. L'Assemblea és convocada per la Junta Directiva mitjançant una convocatòria, que ha de contenir, com a mínim,
l'ordre del dia, el lloc, la data i l'hora de la reunió.
2. La convocatòria s'ha de comunicar amb una antelació mínima de quinze dies naturals abans de la data de la reunió,
mitjançant anuncis exposats tant als diversos accessos a l’edifici de l’Escola com a la seva web, i mitjançant un full de
convocatòria adreçat a cada soci, que es podrà lliurar als alumnes.
3. Les reunions de l'Assemblea General, les presideix el/la president/presidenta de l'Associació. En la seva absència,
l'han de substituir, successivament, el/la vicepresident/a o el/la vocal de més edat de la Junta Directiva. Hi ha d'actuar
com a secretari/a qui ocupi el mateix càrrec a la Junta Directiva.
4. El/la secretari/a redacta l'acta de cada reunió, que ha de signar ell mateix i el president, amb un extracte de les
deliberacions, el text dels acords adoptats, el resultat numèric de les votacions i la llista de les persones assistents.
5. Al començament de cada reunió de l'Assemblea General es llegeix l'acta de la sessió anterior a fi que s'aprovi o
s'esmeni. Cinc dies abans, de tota manera, l'acta i qualsevol altra documentació ha d'estar a disposició dels socis al
local social.
Article 11è.
1. L'Assemblea General es constitueix vàlidament sigui quin sigui el nombre de persones associades presents o
representades.
2. El associats pot sol—licitar a la Junta Directiva la inclusió en l'ordre del dia d'un o més assumptes per tractar.
Article 12è.
1. En les reunions de l'Assemblea General, correspon un vot per cada pare, mare ó representant legal de l’alumne,
encara que hi hagi més germans matriculats en el Centre.
2. Els acords es prenen per majoria simple de vots dels socis presents o representats. En cas de empat, el /la
president/a tindrà un vot de qualitat.
3. Per adoptar acords sobre la separació dels membres, la modificació dels Estatuts, la dissolució de l'Associació, la
constitució d'una federació amb associacions similars o la integració en una de ja existent, cal un nombre de vots
equivalent a les dues terceres parts dels assistents.
Capítol IV. La Junta Directiva
Article 13è.
1. Regeix, administra i representa l’Associació, la Junta Directiva, que està composta pel/la president/a, el/la
vicepresident/a, el/la secretari/a, el/la tresorer/a i els/les vocals. Aquests càrrecs han de ser exercits per persones
diferents.
2. La Junta Directiva pot convocar als representants de la Titularitat i de l’Equip Pedagògic a assistir a les seves
reunions.
3. Els membres de la Junta Directiva són escollits per majoria simple dels socis assistents i representats a l’Assemblea
General. Les persones elegides entren en funcions després d'haver acceptat el càrrec i el seu mandat s’estén per un
– 6 –
període de tres exercicis econòmics (1 d’octubre a 30 de setembre), podent prorrogar-se en exercicis successius. Quan
calgui renovar algun càrrec, aquest s’ostentarà fins al final del mandat de la Junta Directiva.
Un cop finalitzat el període de tres anys (o bé quan, per altres raons, calgués renovar un càrrec) es farà públic amb prou
antelació a la resta de socis a fi i efecte que tothom qui ho desitgi pugui presentar la seva candidatura.
El procés electoral es durà a terme d’acord amb el que estableix el Capítol VII d’aquests Estatuts.
4. El nomenament i el cessament dels càrrecs han de ser certificats pel/la secretari/a sortint, amb el vist-i-plau del
president sortint, i s'han de comunicar al Registre d'Associacions.
5. Els membres de la Junta Directiva no poden dur a terme cap activitat retribuïda per l'Associació i exerciran els seus
càrrecs de manera honorífica i gratuïta.
6. Per ser membre de la Junta Directiva, sense perjudici del que s’estableixi estatutàriament, són requisits
indispensables: ser associat, major d’edat, estar en ple ús dels drets civils i no estar inclòs en els motius
d’incompatibilitat que estableix la legislació vigent.
Article 14è.
1. Els membres de la Junta Directiva exerceixen el càrrec durant un període de tres anys, sense perjudici que puguin
ser reelegits.
2. El cessament dels càrrecs abans d'extingir-se el termini reglamentari del seu mandat pot esdevenir-se per:
a. Dimissió voluntària presentada mitjançant un escrit en el qual se n'exposin els motius
b. Malaltia que incapaciti per exercir el càrrec.
c. Baixa com a membre de l'Associació.
d. Sanció per una falta comesa en l'exercici del càrrec.
3. Les vacants que es produeixin en la Junta Directiva s'han de cobrir en la primera reunió de l'Assemblea General que
tingui lloc. Mentrestant, un membre de l'Associació pot ocupar provisionalment el càrrec vacant.
Article 15è.
La Junta Directiva té les facultats següents:
1. Representar, dirigir i administrar l'Associació de la manera més àmplia que reconegui la Llei; així mateix, complir les
decisions preses per l'Assemblea General, d'acord amb les normes, instruccions i directrius que aquesta Assemblea
estableixi.
2. Prendre els acords que calgui en relació amb la compareixença davant dels organismes públics i per exercir tota
mena d'accions legals i interposar els recursos pertinents.
3. Proposar a l'Assemblea General la defensa dels interessos de l'Associació.
4. Proposar a l'Assemblea General l'establiment de les quotes que els membres de l'Associació han de satisfer.
5. Convocar les Assemblees Generals i controlar que es compleixin els acords que s'hi adoptin.
6. Presentar el balanç i l'estat de comptes de cada exercici a l'Assemblea General perquè els aprovi, i confeccionar els
pressupostos de l'exercici següent.
7. Contractar els empleats que l'Associació pugui tenir.
8. Inspeccionar la comptabilitat i preocupar-se perquè els serveis funcionin amb normalitat.
9. Establir grups de treball per aconseguir de la manera més eficient i eficaç els fins de l'Associació, i autoritzar els actes
que aquests grups projectin dur a terme.
10. Nomenar els vocals de la Junta Directiva que s'hagin d'encarregar de cada grup de treball, a proposta dels mateixos
grups.
11. Dur a terme les gestions necessàries davant d'organismes públics i privats, entitats i altres persones, per aconseguir
subvencions ó altres ajuts.
12. Obrir comptes corrents i llibretes d'estalvis a qualsevol establiment de crèdit d'estalvi i disposar dels fons que hi hagi
en aquest dipòsit. La disposició dels fons es determina a l'article 28.
13. Resoldre provisionalment qualsevol cas que no hagin previst els estatuts i donar-ne compte en la primera reunió de
l’Assemblea General.
14. Qualsevol altra facultat que no estigui atribuïda d'una manera específica a algun altre òrgan de govern de
l'Associació o que li hagi estat delegada expressament.
– 7 –
Article 16è.
1. La Junta Directiva, convocada prèviament pel/la president/a o per la persona que el/la substitueixi, s'ha de reunir en
sessió ordinària amb la periodicitat que els seus membres decideixin.
2. S'ha de reunir en sessió extraordinària quan la convoqui amb aquest caràcter el/la president/a o bé si ho sol—licita un
terç dels membres que la composen.
Article 17è.
1. La Junta Directiva queda constituïda vàlidament si ha estat convocada amb 8 dies naturals d’antelació i hi ha un
quòrum de la meitat més un.
2. Els membres de la Junta Directiva estan obligats a assistir a totes les reunions que es convoquin, encara que per
causes justificades poden excusar-se'n, i a mantenir la confidencialitat del tractat a les mateixes. L'assistència del/la
president/a o del/la secretari/a o de les persones que els/les substitueixin hi és necessària sempre.
3. La Junta Directiva pren els acords per majoria simple de vots dels assistents.
Article 18è.
1. La Junta Directiva pot delegar alguna de les seves facultats en una o diverses comissions o grups de treball si
compta, per fer-ho, amb el vot favorable de dos terços del seus membres.
2. També pot nomenar, amb el mateix quòrum, un o uns quants mandataris per exercir la funció que els confiï amb les
facultats que cregui oportú conferir-los en cada cas.
Article 19è.
Els acords de la Junta Directiva s'han de fer constar en el llibre d'actes i han de ser signats pel/la secretari/a i el/la
president/a. En iniciar-se cada reunió de la Junta Directiva, s'ha de llegir l'acta de la sessió anterior perquè s'aprovi o es
rectifiqui, si és procedent.
Capítol V. El/la president/a i el/la vicepresident/a
Article 20è.
1. Són pròpies del/la president/a les funcions següents:
a. Dirigir i representar legalment l'Associació, per delegació de l'Assemblea General i de la Junta Directiva.
b. Presidir i dirigir els debats, tant de l'Assemblea General com de la Junta Directiva.
c. Emetre un vot de qualitat decisori en situacions d'empat.
d. Establir la convocatòria de les reunions de l'Assemblea General i de la Junta Directiva.
e. Visar les actes i els certificats confeccionats pel/la secretari/a de l'Associació.
f. Les atribucions restants pròpies del càrrec i aquelles per a les quals el deleguin l'Assemblea General o la Junta
Directiva.
2. El/la president/a és substituït, en cas d'absència o malaltia, pel/la vicepresident/a o el/la vocal de més edat de la
Junta, per aquest ordre.
Capítol VI. El/la tresorer/a i el/la secretari/a
Article 21è.
El/la tresorer/a té com a funció la custòdia i el control dels recursos de l'Associació, com també l'elaboració del
pressupost, el balanç i la liquidació de comptes. Porta un llibre de caixa. Signa els rebuts de quotes i altres documents
– 8 –
de tresoreria. Paga les factures aprovades per la Junta Directiva, les quals han d'ésser visades prèviament pel/a
president/a, i ingressa el que sobra en dipòsits oberts en establiments de crèdit o d'estalvi.
Article 22è.
El/la secretari/a ha de custodiar la documentació de l'Associació, aixecar, redactar i signar les actes de les reunions de
l'Assemblea General i la Junta Directiva, redactar i autoritzar els certificats que calgui lliurar, i també portar el llibre de
registre de socis.
Capítol VII.
El procés electoral
Article 23è.
El període electoral s’obrirà necessàriament quan manquin 30 dies per a la finalització del mandat de la Junta Directiva
que, d’acord amb l’article 13è., serà de tres anys.
La finalització del mandat caldrà fer-la pública mitjançant cartells fixats als taulells d’anuncis, a través de la pàgina Web
del centre i a través de cartes circulars adreçades a les famílies.
Article 24è.
La Junta Directiva convocarà els comicis i rebrà les diferents candidatures que es puguin presentar, fins als 15 dies
naturals anteriors a la data de les eleccions, que tindran lloc en el sí de l’Assemblea General.
Les diverses candidatures hauran de fer-se públiques entre tots els socis, pels mateixos mitjans de publicitat
relacionats en l’article anterior.
Article 25è.
Les candidatures es presentaran formalment per escrit davant la Junta Directiva, fent arribar una còpia segellada al
Centre escolar.
Les esmentades candidatures tenen dret a una còpia de la llista de socis i dels seus domicilis, certificada pel secretari
amb el vist i plau del president.
Un cop acabi el període electoral les candidatures tenen l’obligació de retornar l’esmentada llista. Qualsevol mal ús que
fessin queda sota la seva responsabilitat.
Article 26è.
El cens electoral serà el Cens de mares i pares elaborat pel Centre a fi de dur a terme les eleccions a membre del
Consell Escolar, degudament actualitzat i havent comprovat que la família es troba al corrent del pagament de la quota.
Article 27è.
Les candidatures que es presentin hauran de fer constar de forma expressa els noms de les persones que opten als
càrrecs de President/a, Vicepresident/a; Tresorer/a i Secretari/a respectivament i podran anar acompanyades per una
relació de persones que avalin la candidatura.
– 9 –
Article 28è.
A fi de dur a terme el procés electoral, es constituirà una mesa electoral conformada per un representant del Centre
escolar i un membre de cadascuna de les candidatures presentades.
La mesa electoral tindrà la següents funcions:
a) Organitzar la votació.
b) Fer-ne l’escrutini.
c) Resoldre les possibles reclamacions a les votacions.
d) Proclamar els membres electes de cada candidatura, emetent el document pertinent que reculli el resultat de
tot el procés electoral i la composició de la nova Junta Directiva.
Article 29è.
El vot serà secret i personal: cada pare i mare socis podran elegir i ser elegits, amb independència del seu estat civil.
Article 30è.
Els socis i sòcies que no puguin assistir personalment a l’Assemblea General, podran delegar el seu vot fent ús de la
butlleta que apareixerà al terç inferior del full de convocatòria, on hi constarà: el nom i cognoms del/de la soci/a, el seu
DNI, el nom i cognoms del/de la soci/a en qui delega el vot i el DNI del/de la delegat/da.
Article 31è.
En cas que al menys un 10 % dels socis i sòcies no estiguessin d’acord amb la gestió duta a terme per la Junta
Directiva, podran promoure la realització d’eleccions encara que no hagi finalitzat el mandant de 3 anys o la/es seva/es
pròrroga/es.
En aquest supòsit, s’obrirà el procés electoral, aplicant-se la mateixa operativa descrita a l’article 23è.
Capítol VIII. Les comissions o grups de treball
Article 32è.
La creació i constitució de qualsevol comissió o grup de treball, l'han de plantejar els membres de l'Associació que
vulguin formar-los, que n'han d'assabentar la Junta Directiva i explicar les activitats que es proposen dur a terme.
La Junta Directiva s'ha d’ocupar d'analitzar les diferents comissions o grups de treball, els encarregats dels quals li han
de presentar un cop al mes un informe detallat de les seves actuacions.
Capítol IX. La continuïtat escolar
Article 33è.
L’AMPA gestiona les aportacions anuals constituïdes amb la finalitat de garantir la continuïtat al
Centre dels alumnes en el cas que el seu pare o mare o tutor legal morin.
Previ acord de la Junta Directiva de l’AMPA la família afectada rebrà un ajut econòmic equivalent a la quota mensual
d’escolarització que hagi de satisfer per cada alumne/a, segons el curs i l’etapa educativa, durant tots els cursos que
aquest romangui a l’Escola.
La mort del pare o mare o tutor legal hauran de ser degudament acreditades pels organismes competents als efectes de
percebre aquest ajut.
– 10 –
Article 34è.
Per tal de tenir dret a percebre l’ajut econòmic a què es refereix l’article anterior, la família afectada haurà d’estar al
corrent del pagament de les quotes i derrames que han de pagar els membres de l’Associació a fi de contribuir al seu
sosteniment.
Article 35è.
Les aportacions de continuïtat escolar generades anualment es destinaran a cobrir els supòsits existents. Si les
aportacions no cobrissin el cost total de les places, la Junta podrà aprovar una derrama extraordinària per satisfer la
quantitat total. Les aportacions no utilitzades per la continuïtat passaran a ser propietat de l’AMPA i la Junta Directiva
gestionarà el seu ús.
Capítol X. El règim econòmic
Article 36è.
Aquesta Associació no té patrimoni fundacional.
Article 37è.
Els recursos econòmics de l'Associació es nodreixen de:
a. Les quotes que fixa l'Assemblea General per als seus membres.
b. Les subvencions oficials o particulars.
c. Les donacions, les herències o els llegats.
d. Les rendes del patrimoni mateix o bé d'altres ingressos que puguin obtenir-se.
e. Qualsevol altres ingressos que s’arbitrin a través de les activitats que es realitzin per a l’assoliment dels seus
objectius.
Article 38è.
Tots els membres de l'Associació tenen l'obligació de sostenir-la econòmicament, mitjançant quotes o derrames, de la
manera i en la proporció que determini l'Assemblea General, a proposta de la Junta Directiva.
L'Assemblea General pot establir quotes d'ingrés, quotes periòdiques mensuals – que s'abonaran per mesos, trimestres
o semestres, segons el que disposi la Junta Directiva – i quotes extraordinàries.
Article 39è.
L'exercici econòmic està comprés entre l’1 d’octubre i el 30 de setembre.
Article 40è.
En els comptes corrents o llibretes d'estalvis oberts en establiments de crèdit o d'estalvi, hi han de figurar les signatures
del/la President/a, el/la Tresorer/a i el/la Secretari/a.
Per poder disposar dels fons, n'hi ha prou amb dues firmes, una de les quals ha de ser la del/la Tresorer/a o bé la del/la
President/a.
– 11 –
Capítol XI. El règim disciplinari
Article 41è.
1. La Junta Directiva pot sancionar les infraccions comeses pels/les socis/sòcies que incompleixen les seves
obligacions. Les sancions corresponents poden anar des d'una amonestació fins a l’expulsió de
l'Associació, segons el que estableixi la Junta Directiva.
2. El procediment sancionador s'inicia d'ofici o bé com a conseqüència d'una denúncia o comunicació. En el termini de
10 dies, la Junta Directiva nomena un/a instructor/a, que tramita l'expedient sancionador i proposa la resolució en el
termini de 15 dies, amb audiència prèvia del/la presumpte/a infractor/a.
3. La resolució final, que ha de ser motivada i aprovada per dues terceres parts dels membres de la Junta Directiva,
l'adopta aquest òrgan de govern també dins d'un període de 15 dies.
Contra les sancions, les persones interessades hi poden recórrer, seguint el procediment descrit al article 6è, davant la
primera Assemblea General que tingui lloc.
Capítol XII. La dissolució
Article 42è.
L'Associació pot ser dissolta si ho acorda l'Assemblea General, convocada amb caràcter extraordinari expressament per
a aquest fi.
Article 43è.
1. Un cop acordada la dissolució, l'Assemblea General ha de prendre les mesures oportunes, tant pel que fa a la
destinació dels béns i drets de l'Associació, com a la finalitat, l'extinció i la liquidació de qualsevol operació pendent.
2. L'Assemblea està facultada per elegir una comissió liquidadora sempre que ho cregui necessari.
3. Els membres de l'Associació estan exempts de responsabilitat personal. La seva responsabilitat queda limitada a
complir les obligacions que ells mateixos hagin contret voluntàriament.
4. El romanent net que resulti de la liquidació s'ha de lliurar directament a l'entitat pública o privada sense afany de lucre
que es designi per l’Assemblea General, d’acord amb els objectius de l’Associació.
5. Les funcions de liquidació i d'execució dels acords a què fan referència els apartats anteriors d'aquest mateix article
són competència de la Junta Directiva si l'Assemblea General no confereix aquesta missió a una comissió liquidadora
especialment designada a l’efecte.
Diligència per fer constar que aquests estatuts varen ser aprovats per l’Assemblea General de data
Mataró, 14 de juny de 2007
 
 
SECCIONS LEGALS
Avís legal
Polítiques de protecció de dades i privacitat
Dades personals
93 757 93 06
Carrer de Ramon Llull, 5 - 08302 - MATARÓ
administracio@mdlourdes.cat